Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το βασικό όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΠΕΓΕ.

Σύνθεση

Η Ένωση διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι οι επτά που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, οι δε τρεις επόμενοι εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, και παρατείνεται μέχρι την εκλογή της νέας διοίκησης και οπωσδήποτε όχι πάνω από τρίμηνο, εκτός αν για ανυπέρβλητο κώλυμα δεν είναι δυνατή η έγκαιρη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης για τη διενέργεια εκλογών.

Αρμοδιότητες

Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην Ένωση, ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση και στο σκοπό του, εκτός από εκείνες για τις οποίες έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση είτε από το νόμο είτε από το Καταστατικό.

Καταρτίζει και εγκρίνει τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της Ένωσης.

Προσδιορίζει γενικά τις δαπάνες. Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό. Αποδέχεται δωρεές, κληρονομιές και κληροδοτήματα. Αποφασίζει για την εγγραφή ή διαγραφή μελών. Επιβάλλει πειθαρχικές ποινές μετά από εισήγηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Αποφασίζει για τον καθορισμό και απονομή τιμητικών διακρίσεων. Καθορίζει τον τρόπο εκπροσώπησης σε διάφορα συνέδρια και τους όρους συνεργασίας με άλλες οργανώσεις. Ορίζει ειδικότερα τα μέλη του τα οποία θα τον εκπροσωπούν στην UEMS και τα οικεία ευρωπαϊκά όργανα και προτείνει προς τον ΠΙΣ για να λάβει την έγκρισή του σύμφωνα με άρθρο 3 παρ. 4 του καταστατικού. Προβαίνει στη σύσταση επιτροπών που το υποβοηθούν στο έργο του ή άλλων συλλογικών οργάνων (ομάδων εργασίας κ.λπ) από μέλη αυτού ή μέλη της Ένωσης ή και άλλα τρίτα πρόσωπα καθορίζοντας τη θητεία και τον τρόπο λειτουργίας τους. Με ειδικές αποφάσεις του που λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων αυτού σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε επιτροπές μεταξύ των μελών.

Συνεδριάσεις και λήψη αποφάσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς μεν μια φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν υπάρχει ανάγκη ή το ζητήσουν εγγράφως τέσσερα μέλη αυτού, οπότε ο πρόεδρος υποχρεούται να το συγκαλέσει εντός μιας εβδομάδας.

Επικοινωνία

Λεωφ. Δημοκρατίας 67
Νέο Ψυχικό, Αθήνα 154 51

Phone: 210 672 7533

Fax: 210 672 7535

Διοικητικά Συμβούλια

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Θεοχάρης Τσιώνης
Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνα Παρασκευά
Γενικός Γραμματέας Σπυρίδων Βρακάς
Ειδικός Γραμματέας Δημήτριος Δανδάκης (Α’ ήμισυ θητείας)
Θεόδωρος Εμμανουήλ (Β’ ήμισυ θητείας)
Ταμίας Σπυρίδων Γούλας
Μέλος Νικόλαος Μαργέτης
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Κασαπίδης Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος Θεοχάρης Τσιώνης
Γενικός Γραμματέας Σπυρίδων Βρακάς
Ειδικός Γραμματέας Κωνσταντίνος Ζωγράφος
Ταμίας Σπυρίδων Γούλας
Μέλη Ηλίας Μπουζάκης
Μαρία Μυλωνάκη
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Κασαπίδης Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος Συμβουλάκης Εμμανουήλ
Γενική Γραμματέας Μπομπότση Πανάγια
Ειδική Γραμματέας Μυλωνάκη Μαρία
Ταμίας Χρηστίδου Αγγελική
Μέλη Τσιώνης Θεοχάρης
Ζωγράφος Κωνσταντίνος
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Νταϊλιάνας Απόστολος
Αντιπρόεδρος Κασαπίδης Παναγιώτης
Γενική Γραμματέας Μπομπότση Πανάγια
Ειδικός Γραμματέας Ψιλόπουλος Δημήτρης
Ταμίας Χρηστίδου Αγγελική
Μέλη Οικονόμου Μιχάλης
Αρμόνης Αναστάσιος
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Νταϊλιάνας Απόστολος
Αντιπρόεδρος Αρμόνης Αναστάσιος
Γενική Γραμματέας Μπομπότση Πανάγια
Ειδικός Γραμματέας Οικονόμου Μιχάλης
Ταμίας Μάθου Νικολέττα
Μέλη Καραγιάννης Δημήτριος
Κασαπίδης Παναγιώτης
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Α. Ζερβακάκης
Αντιπρόεδρος Ε. Παπαβασιλείου
Γενικός Γραμματέας Α. Νταιλιάνας
Ειδικός Γραμματέας Ι. Δρίκος
Ταμίας Ν. Βιάζης
Μέλη Α. Αρμόνης
Π. Σεχόπουλος
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Α. Ζερβακάκης
Αντιπρόεδρος Α. Μαντίδης
Γενικός Γραμματέας Ν. Βιάζης
Ειδικός Γραμματέας Ε. Παρασκευάς
Ταμίας Σ. Ποταμιάνος
Μέλη Ε. Ακριβιάδης
Α. Νικολάου
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Α. Νικολάου
Αντιπρόεδρος Ν. Νικολόπουλος
Γενικός Γραμματέας Γ. Τριανταφύλλου
Ειδικός Γραμματέας Μ. Μερίκας
Ταμίας Α. Ζερβακάκης
Μέλη Ν. Σκανδάλης
Δ. Σούτος