Στάλθηκε πρόσφατα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών απόσπασμα του ΦΕΚ 478/Β/29-03-2011 στο οποίο αναφέρεται ότι:

Στο τέλος του έκτου εδαφίου του άρθρου 2 του κανονισμού προστίθενται εδάφια που έχουν ως ακολούθως: «Οι υπηρεσίες Υγείας, που παρασχέθηκαν ή παρέχονται στους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ από κατηγορίες προμηθευτών υγείας με τους οποίους ο οργανισμός δεν έχει συνάψει σύμβαση, διενεργούνται και συνεχίζουν να αποζημιώνονται με τη ίδια διαδικασία που ίσχυε πριν τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης αρ. υ9/137380/10-2-11 και μέχρι την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων».

Η λογική ερμηνεία της παραγράφου αυτής είναι ότι οι μη συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ ιατροί μπορούν να αναγράφουν εξετάσεις στα βιβλιάρια των ασθενών του ΟΠΑΔ και σε περίπτωση που διενεργούν οι ίδιοι τις εξετάσεις (π.χ. ενδοσκοπήσεις) οι ασθενείς μπορούν να αποζημιώνονται με την απόδειξη του ιατρού τους. Σε επικοινωνία όμως με τη νομική σύμβουλο της ΕΠΕΓΕ πληροφορηθήκαμε ότι τελικά ο ΟΠΑΔ έδωσε την ερμηνεία ότι η παράγραφος αυτή δεν ισχύει και αναφέρεται σε συγκεκριμένες υποκατηγορίες ασθενών.

Οι μη συμβεβλημένοι ιατροί εξακολουθούν να μη μπορούν να συνταγογραφήσουν ή να αναγράψουν εξετάσεις στους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ. Αυτό αποτελεί εκβιασμό για σύναψη συμβάσεων με έναν οργανισμό που δεν πληρώνει τους συμβεβλημένους ιατρούς . Εν όψει των νέων τιμών ενδοσκοπήσεων που ακόμα δεν έχουν υπογραφεί οριστικά, η Επαγγελματική Ένωση πιστεύει ότι δεν πρέπει να υποκύψουμε σε τέτοιου είδους εκβιασμούς.