Επαγγελματική
Ένωση
Γαστρεντερολόγων
Ελλάδας

Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Επαγγελματικής Ένωσης Γαστρεντερολόγων Ελλάδας.

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τη διάρθρωση και το έργο της, την τρέχουσα ερευνητική δράση, τις εκδόσεις και τις λοιπές δραστηριότητες.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «Επαγγελματική Ένωση Γαστρεντερολόγων Ελλάδας» :

Σκοπός

Σκοπός της Ενωσης είναι η προαγωγή των ευρυτέρων επαγγελματικών σκοπών των μελών της, η με κάθε σύννομο τρόπο προστασία της ειδικότητας, η προαγωγή και αναβάθμιση του ιατρικού επαγγέλματος εν γένει, καθώς και η εκπροσώπηση της χώρας μας στα οικεία όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ειδικότερα η Ενωση ταυτίζεται και με τους σκοπούς της UEMS:

  •  Να υπερασπίζεται σε διεθνές επίπεδο τον τίτλο του ειδικευμένου γιατρού και τον επαγγελματικό του ρόλο στην Κοινωνία
  • Να μελετά, να προάγει και να υπερασπίζεται την ποιότητα υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών από τους ειδικούς προς τους ασθενείς.
  • Να δημιουργεί στενούς δεσμούς ανάμεσα στις εθνικές επαγγελματικές οργανώσεις που συγκεντρώνουν τους ειδικευμένους γιατρούς κάθε ειδικότητας, να υποστηρίζει και να συντονίζει την δράση τους.
  • Να συνεισφέρει στη δημιουργία ή τη διατήρηση σταθερότητας ανάμεσα στους ευρωπαίους ειδικευμένους γιατρούς και κυρίως ανάμεσα στους ειδικούς μιας ειδικότητας.
  • Να μελετά, να προάγει και να υπερασπίζεται στα διεθνή όργανα την ελεύθερη διακίνηση και τα ηθικά και υλικά ενδιαφέροντα των ευρωπαίων ειδικευμένων γιατρών.
  • Να υπεραμύνεται της συνεργασίας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ιατρικής κοινότητας και κυρίως με τη Μονιμη Επιτροπή των Γιατρών και με την Ευρωπαϊκή Ενωση Γενικών Γιατρών.
  • Να οργανώνει την ανταλλαγή πληροφοριών με κάθε δυνατό τρόπο για θέματα επαγγελματικής τάξης που αφορούν τους ειδικευμένους γιατρούς.
  • Η Ενωση έχει αποκλειστικά επαγγελματικούς σκοπούς, προστασίας, προαγωγής και εκπροσώπησης των επαγγελματικών εννόμων συμφερόντων της ειδικότητας που εκπροσωπεί.