Έληξε από το Νοέμβριο του 2011 η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις μεταβατική περίοδος προσαρμογής για την χορήγηση άδειας λειτουργίας στα ιατρεία και πολυιατρεία, τα οποία είχαν έναρξη εργασιών πριν το έτος 2001. Διαβάστε εδώ τη σχετική νομοθεσία.

Η άδεια χορηγείται από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. Για συνεδέλφους που ανήκουν στον Ι.Σ.Α. πληροφορίες για τα δικαιολογητικά θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.isathens.gr στη διαδρομή: Δικαιολογητικά Έντυπα – Αδειες λειτουργίας ιατρείων και στα τηλέφωνα του Ι.Σ.Α. ( εσωτερικό 174, 139, 185)

Κατεβάστε το έγγραφο