κε Υφυπουργέ,

Η επικοινωνία μαζί σας γίνεται για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι η ανάγκη μας να σας ευχαριστήσουμε και προσωπικά καθώς συμβάλατε καθοριστικά  στην αλλαγή του αναχρονιστικού θεσμικού πλαισίου που εμπόδιζε την χορήγηση αγχόλυσης και αναλγησίας κατά τις ενδοσκοπήσεις από τους Γαστρεντερολόγους. 

Το γεγονός μάλιστα ότι η νομοθετική αυτή ρύθμισηέγινε σε μια εξαιρετικά δύσκολη για σας και το Υπουργείο Υγείας περίοδο, καθώς διαχειρίζεστε τα σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν από την εξέλιξη της πανδημίας, κάνει αυτή την ενέργειά σας ακόμη πιο σημαντική.

Με την ψήφιση της διάταξης ανοίγει ο δρόμος που οδηγεί στη δυνατότητα των Γαστρεντερολόγων να χορηγούν τα καθιερωμένα φάρμακα καταστολής και αναλγησίας και τα αντίδοτά τους υπό συγκεκριμένες συνθήκες και σε τιτλοποιημένες δόσεις στους ασθενείς που υποβάλλονται σε ενδοσκοπήσεις. Με την καταστολή ενισχύεται το ποιοτικό αποτέλεσμα των εξετάσεων αυτών γιατί οι εξεταζόμενοι δεν ταλαιπωρούνται, οι ενδοσκόποι εργάζονται καλύτερα και το διαγνωστικό αποτέλεσμα υπερέχει έναντι της εξέτασης χωρίς καταστολή.

Στη Γαστρεντερολογική κοινότητα όλοι αναγνωρίζουν ότι το βήμα που έγινε ήταν πολύ σημαντικό, θα λέγαμε ότι αποτελεί σταθμό γιατί ήλθε να ρυθμίσει ένα περίπλοκο θέμα με επιστημονικό τρόπο, με γνώμονα την ασφάλεια των εξεταζόμενων και τις ανάγκες και τις δυνατότητες του Συστήματος Υγείας. Από την αρχική συζήτηση με μέλη των ΔΣ ΕΓΕ και ΕΠΕΓΕ βρεθήκαμε στο τραπέζι του διαλόγου με σας τον Υφυπουργό Υγείαςπου προσέγγισε το θέμα με επιστημονικούς όρους, αφουγκράστηκε την ανάγκη διορθωτικών κινήσεων, ενστερνίστηκε τις απόψεις μας  βασισμένες σταδιεθνή επιστημονικά δεδομένα αλλά και στην ελληνική εμπειρία και τελικά έδωσε μια ορθολογική λύση σε ένα πρόβλημα που για πολλά χρόνια πολλοί το έκρυβαν κάτω από το χαλί.

Απομένει λίγος δρόμος ακόμη για την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας, ήτοι για τη συνταγογράφηση, την εκτέλεση των συνταγών και την προμήθεια των φαρμάκων. Σε αυτή τη φάση θα απευθυνθούμε στους αρμόδιους φορείς ΕΟΦ και ΙΦΕΤ και, κατά την άποψη μας, θα χρειαστεί από την πλευρά σας η έκδοση μιας ερμηνευτικής εγκυκλίου προς ΕΟΠΥΥ και ΠΦΣ. Συγκεκριμένα:

Στην ερμηνευτική εγκύκλιο προτείνεται:1. να περιγράφεται ο τρόπος συνταγογράφησης των φαρμάκων (ηλεκτρονικός με τήρηση αντιγράφου επί 3ετία όπως προβλέπει η νομοθεσία) σε ξεχωριστή συνταγή για κάθε φάρμακο η αντίδοτο. Ως ένδειξη συνταγογράφησης προτείνεται να χρησιμοποιείται ο κωδικός Y60.4 «κατά την ενδοσκόπηση» και στα σχόλια της συνταγής να αναγράφεται «για χρήση κατά την ενδοσκόπηση»2. Επειδή η συσκευασία των χρησιμοποιούμενων φαρμάκων (ενδεικτικά πεθιδίνη, φαιντανύλη, μιδαζολάμη) και των αντιδότων (φλουμαζενίλη, ναλοξόνη) υπερβαίνει την ποσότητα που επιτρέπεται να χορηγείται σε ένα ασθενή προτείνουμε να εκδίδεται η συνταγή από το Γαστρεντερολόγο, ο ασθενής να μεταβαίνει στο Φαρμακείο αλλά τα φάρμακα να παραδίδονται στο γιατρό και όχι στον ασθενή για να υπάρχει καλύτερος έλεγχος και να αποφεύγεται ο κίνδυνος υπεξαίρεσης φαρμάκων σε ενέσιμη μορφή (οπιοειδών η ηρεμιστικών) με σκοπό χρήση η και εμπορία. Ο γιατρός θα είναι ο υπόλογος για τα φάρμακα και θα υποχρεώνεται να τηρεί ημερολογιακό αρχείο με το όνομα του ασθενούς, τον ΑΜΚΑ, λοιπά προσωπικά στοιχεία (διεύθυνση, τηλέφωνο) το είδος της εξέτασης καθώς και τοντύπο και την δόση του φαρμάκου και του αντιδότου που χορήγησε.      

Εναλλακτικά:

Η πρότασή μας είναι να μπορεί ο γαστρεντερολόγος να προμηθεύεται τα πιο πάνω σκευάσματα για να καλύπτει τις ανάγκες των ενδοσκοπήσεων από την φαρμακαποθήκη ή το φαρμακείο (όπως συμβαίνει με τις ιδιωτικές και νοσοκομειακές κλινικές) χωρίς να χρειάζεται συνταγή στο όνομα συγκεκριμένου ασθενούς. Ταυτόχρονα με αυτό να υποχρεούται ο γιατρός να τηρεί ειδικό βιβλίο προμήθειας και χρήσης των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιεί καταγράφοντας σε αυτό τα στοιχεία κάθε ασθενούς,   την ημερομηνία, τον δοσολογία και την ένδειξη χρήσης των φαρμάκων αυτών. 

Η συνταγογράφηση στο όνομα ενός ασθενούς, ενός κουτιού που περιέχει περισσότερες της μίας αμπούλες ενέσιμου φαρμάκου που θα χρειαστεί για τον συγκεκριμένο ασθενή δεν διασφαλίζει την ορθή χρήση καθώς θα επιτρέπει στον γιατρό να δημιουργεί αποθέματα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να διαθέσει ελεύθερα. 

Η πιο πάνω μας πρόταση νομίζουμε ότι διασφαλίζει την χρήση χωρίς περίπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες αλλά και χωρίς την δυνατότητα κατάχρησης καθώς ο γιατρός θα μπορεί έτσι να ελέγχεται για κάθε προμήθεια, χρήση αλλά και ενδεχόμενη κατάχρηση.

Η πρότασή μας Προς ΕΟΦ

Το άρθρο 31 του Νόμου 4715/20 ορίζει ότι «τα φάρμακα οπιοειδή όπως Φαιντανύλη  και κατασταλτικά όπως Μιδαζολάμη καθώς και τα αντίδοτά τους Ναλοξόνη και Φλουμαζενίλη αναγράφονται με τήρηση της νόμιμης διαδικασίας (χρήση ηλεκτρονικής συνταγής και τήρηση αντιγράφου επί τριετία) και χορηγούνται στις απλές ενδοσκοπικές πράξεις από Ιατρό ειδικότητας Γαστρεντερολογίας μόνα τους η σε συνδυασμό με σκοπό την καταστολή επιπέδου Ι-ΙΙ». Και στη συνέχεια του άρθρου …περιορισμοί που έχουν τεθεί στη συνταγογράφηση και εκτέλεση των συνταγών και περιέχονται σε παλαιότερα προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις αίρονται για τους Ιατρούς ειδικότητας Γαστρεντερολογίας και για τη συγκεκριμένη ένδειξη ήτοι την καταστολή επιπέδου Ι-ΙΙ κατά τις ενδοσκοπικές πράξεις – ενδεικτικά αναφέρουμε την Υπουργική απόφαση Α6/1398/19-4-89 του Υπουργείο Υγείας. Κατά συνέπεια σε εφαρμογή του άρθρου 31 του Νόμου 4715/20  ζητούμε από την αρμόδια Επιτροπή σας να προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό των ανωτέρω φαρμάκων από την κατηγορία φάρμακα αποκλειστικά για Νοσοκομειακή χρήση ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση των συνταγών και η χρήση των φαρμάκων από όλους τους Γαστρεντερολόγουςπάντα βέβαια μέσα στο πλαίσιο που ο Νόμος ορίζει.

Η πρότασή μας Προς ΕΟΦ/ΙΦΕΤ

Θέμα Φαιντανύλης

Σε εφαρμογή της ανωτέρω νομοθετικής ρύθμισης με την άρση του περιορισμού της αμιγώς νοσοκομειακής χρήσης που θα γίνει και τον αποχαρακτηρισμό του φαρμάκου αναμένεται να αυξηθεί η ζήτηση της ουσίας Φαιντανύλης καθώς αυτή νόμιμα πλέον θα χρησιμοποιείται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται κατά τις ενδοσκοπήσεις από Γαστρεντερολόγους. Ωστόσο είναι γνωστό ότι το φάρμακο στα τέλη του προηγούμενου έτους άλλαξε εταιρεία και ενώ η εταιρεία που πήρε την άδεια κυκλοφορίας επρόκειτο να ξεκινήσει την παραγωγή του τον 3/2021 πληροφορούμαστε ότι υπαναχώρησε με δική της απόφαση. Τους τελευταίους μήνες το φάρμακο εισάγεται από τον ΙΦΕΤ σε ποσότητες που οριακά καλύπτουν τη ζήτηση όπως είναι σήμερα. Γι αυτό το λόγο ενημερώνουμε το φορέα για την νέα χρήσητου φαρμάκου που δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες και τον καλούμε να συμπεριλάβει στον προγραμματισμό του και την κάλυψη αυτών των νέων αναγκών προκειμένου το φάρμακο να είναι διαθέσιμο για χρήση στις ενδοσκοπήσεις.          

κ. Υφυπουργέ

Κρίναμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε πλήρως για όλο το φάσμα ενεργειών που είναι απαραίτητο να γίνουν προκειμένου η διάταξη νόμου που αποτελεί τομή για τις ενδοσκοπήσεις και την Ελληνική Γαστρεντερολογία να μη μείνει γράμμα κενό και να εφαρμοστεί επ΄ωφελεία της ελληνικής κοινωνίας.

Σας ευχαριστούμε και πάλι για τη συμβολή σας σε αυτή την προσπάθεια… 

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ της Επαγγελματικής Ένωσης Γαστρεντερολόγων Ελλάδας (ΕΠΕΓΕ) 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν Γραμματέας

Για το Δ.Σ της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας (ΕΓΕ)

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας