Μετά την πρόσκληση της ΕΠΕΓΕ συλέχθηκαν ερωτήματα συναδέλφων σχετικά με τη λειτουργία και τις συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ. Έγινε επιλογή των ερωτημάτων, ομαδοποίηση και συντάχθηκε επιστολή που εστάλη στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ. Διαβάστε εδώ