Διοικητικό Συμβούλιο

Σύνθεση

Η Ένωση διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι οι επτά που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, οι δε τρεις επόμενοι εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, και παρατείνεται μέχρι την εκλογή της νέας διοίκησης και οπωσδήποτε όχι πάνω από τρίμηνο, εκτός αν για ανυπέρβλητο κώλυμα δεν είναι δυνατή η έγκαιρη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης για τη διενέργεια εκλογών.

Αρμοδιότητες

Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην Ένωση, ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση και στο σκοπό του, εκτός από εκείνες για τις οποίες έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση είτε από το νόμο είτε από το Καταστατικό.

Καταρτίζει και εγκρίνει τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της Ένωσης.

Προσδιορίζει γενικά τις δαπάνες. Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό. Αποδέχεται δωρεές, κληρονομιές και κληροδοτήματα. Αποφασίζει για την εγγραφή ή διαγραφή μελών. Επιβάλλει πειθαρχικές ποινές μετά από εισήγηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Αποφασίζει για τον καθορισμό και απονομή τιμητικών διακρίσεων. Καθορίζει τον τρόπο εκπροσώπησης σε διάφορα συνέδρια και τους όρους συνεργασίας με άλλες οργανώσεις. Ορίζει ειδικότερα τα μέλη του τα οποία θα τον εκπροσωπούν στην UEMS και τα οικεία ευρωπαϊκά όργανα και προτείνει προς τον ΠΙΣ για να λάβει την έγκρισή του σύμφωνα με άρθρο 3 παρ. 4 του καταστατικού. Προβαίνει στη σύσταση επιτροπών που το υποβοηθούν στο έργο του ή άλλων συλλογικών οργάνων (ομάδων εργασίας κ.λπ) από μέλη αυτού ή μέλη της Ένωσης ή και άλλα τρίτα πρόσωπα καθορίζοντας τη θητεία και τον τρόπο λειτουργίας τους. Με ειδικές αποφάσεις του που λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων αυτού σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε επιτροπές μεταξύ των μελών.

Συνεδριάσεις και λήψη αποφάσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς μεν μια φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν υπάρχει ανάγκη ή το ζητήσουν εγγράφως τέσσερα μέλη αυτού, οπότε ο πρόεδρος υποχρεούται να το συγκαλέσει εντός μιας εβδομάδας.

Πρόεδρος : Σπυρίδων Γούλας

Αντιπρόεδρος : Αλέξανδρος Κωφοκώτσιος

Γενικός Γραμματέας : Ηλίας Γρίβας

Ειδική Γραμματέας : Παρασκευή Πολύζου

Ταμίας : Γεώργιος Τζιάτζιος

Μέλος : Δημήτριος Δανδάκης

Μέλος : Νικόλαος Μαργέτης

Πρόεδρος : Θεοχάρης Τσιώνης

Αντιπρόεδρος : Κωνσταντίνα Παρασκευά

Γενικός Γραμματέας : Σπυρίδων Βρακάς

Ειδικός Γραμματέας : Δημήτριος Δανδάκης (Α’ ήμισυ θητείας)

Ειδικός Γραμματέας : Θεόδωρος Εμμανουήλ (Β’ ήμισυ θητείας)

Ταμίας : Σπυρίδων Γούλας

Μέλος : Νικόλαος Μαργέτης

Πρόεδρος : Παναγιώτης Κασαπίδης

Αντιπρόεδρος : Θεοχάρης Τσιώνης

Γενικός Γραμματέας : Σπυρίδων Βρακάς

Ειδικός Γραμματέας : Κωνσταντίνος Ζωγράφος

Ταμίας : Σπυρίδων Γούλας

Μέλος : Ηλίας Μπουζάκης

Μέλος : Μαρία Μυλωνάκη

Πρόεδρος : Κασαπίδης Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος : Συμβουλάκης Εμμανουήλ

Γενικός Γραμματέας : Μπομπότση Πανάγια

Ειδική Γραμματέας : Μυλωνάκη Μαρία

Ταμίας : Χρηστίδου Αγγελική

Μέλος : Τσιώνης Θεοχάρης

Μέλος : Ζωγράφος Κωνσταντίνος

Πρόεδρος : Νταϊλιάνας Απόστολος

Αντιπρόεδρος : Κασαπίδης Παναγιώτης

Γενικός Γραμματέας : Μπομπότση Πανάγια

Ειδικός Γραμματέας : Ψιλόπουλος Δημήτρης

Ταμίας : Χρηστίδου Αγγελική

Μέλος : Οικονόμου Μιχάλης

Μέλος : Αρμόνης Αναστάσιος

Πρόεδρος : Νταϊλιάνας Απόστολος

Αντιπρόεδρος : Αρμόνης Αναστάσιος

Γενικός Γραμματέας : Μπομπότση Πανάγια

Ειδικός Γραμματέας : Οικονόμου Μιχάλης

Ταμίας : Μάθου Νικολέττα

Μέλος : Καραγιάννης Δημήτριος

Μέλος : Κασαπίδης Παναγιώτης

Πρόεδρος : Α. Ζερβακάκης

Αντιπρόεδρος : Ε. Παπαβασιλείου

Γενικός Γραμματέας : Α. Νταιλιάνας

Ειδικός Γραμματέας : Ι. Δρίκος

Ταμίας : Ν. Βιάζης

Μέλος : Α. Αρμόνης

Μέλος : Π. Σεχόπουλος

Πρόεδρος : Α. Ζερβακάκης

Αντιπρόεδρος : Α. Μαντίδης

Γενικός Γραμματέας : Ν. Βιάζης

Ειδικός Γραμματέας : Ε. Παρασκευάς

Ταμίας : Σ. Ποταμιάνος

Μέλος : Ε. Ακριβιάδης

Μέλος : Α. Νικολάου

Πρόεδρος : Α. Νικολάου

Αντιπρόεδρος : Ν. Νικολόπουλος

Γενικός Γραμματέας : Γ. Τριανταφύλλου

Ειδικός Γραμματέας : Μ. Μερίκας

Ταμίας : Α. Ζερβακάκης

Μέλος : Ν. Σκανδάλης

Μέλος : Δ. Σούτος