Καταστατικό

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με έδρα το Δήμο Ν. Ψυχικού και επωνυμία «Επαγγελματική Ένωση Γαστρεντερολόγων Έλλαδας».

Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να μεταφερθεί η έδρα του σωματείου σε οποιοδήποτε μέρος και δήμο εντός της περιφέρειας του Νομού Αττικής».

Σκοπός της Ένωσης είναι η προαγωγή των ευρυτέρων επαγγελματικών σκοπών των μελών της, η με κάθε σύννομο τρόπο προστασία της ειδικότητας, η προαγωγή και αναβάθμιση του ιατρικού επαγγέλματος εν γένει, καθώς και η εκπροσώπηση της χώρας μας στα οικεία όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Ειδικότερα η Ένωση ταυτίζεται και με τους σκοπούς της UEMS.

Α. Να υπερασπίζεται σε διεθνές επίπεδο τον τίτλο του ειδικευμένου γιατρού και τον επαγγελματικό του ρόλο στην Κοινωνία.
Β. Να μελετά, να προάγει και να υπερασπίζεται την ποιότητα υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών από τους ειδικούς προς τους ασθενείς.
Γ. Να δημιουργεί στενούς δεσμούς ανάμεσα στις εθνικές επαγγελματικές οργανώσεις που συγκεντρώνουν τους ειδικευμένους γιατρούς κάθε ειδικότητας, να υποστηρίζει και να συντονίζει τη δράση τους.
Δ. Να συνεισφέρει στη δημιουργία ή τη διατήρηση σταθερότητας ανάμεσα στους ευρωπαίους ειδικευμένους γιατρούς και κυρίως ανάμεσα στους ειδικούς μιας ειδικότητας.
Ε. Να μελετά, να προάγει και να υπερασπίζεται στα διεθνή όργανα την ελεύθερη διακίνηση και τα ηθικά και υλικά ενδιαφέροντα των ευρωπαίων ειδικευμένων γιατρών.
ΣΤ. Να υπεραμύνεται της συνεργασίας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ιατρικής κοινότητας και κυρίως με τη Μόνιμη Επιτροπή των Γιατρών και με την Ευρωπαϊκή Ένωση Γενικών Γιατρών.
Ζ. Να οργανώνει ανταλλαγή πληροφοριών με κάθε δυνατό τρόπο για θέματα επαγγελματικής τάξης που αφορούν τους ειδικευμένους γιατρούς.

Η Ένωση έχει αποκλειστικά επαγγελματικούς σκοπούς, προστασίας, προαγωγής και εκπροσώπησης των επαγγελματικών έννομων συμφερόντων της ειδικότητας που εκπροσωπεί.

Από τους σκοπούς που προαναφέρονται σε άρθρο 2 του παρόντος ως εκ των θεμελιωδών θεωρείται η εκπροσώπηση της Ένωσης στα αντίστοιχα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η UEMS , καθώς και κάθε άλλη αντίστοιχη ευρωπαϊκή ή διεθνής οργάνωση που λειτουργεί ή πρόκειται να συσταθεί.


Αποκλειστικός αναγνωρισμένος εκπρόσωπος στην UEMS και τα οικεία όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ως η αντιπροσωπευτική εθνική επαγγελματική οργάνωση.

Αναγνωρίζοντας το γεγονός αυτό η ένωση δεσμεύεται να είναι υπό την εποπτεία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και για την αποφυγή διαφορετικής εκάστοτε πολιτικής αποποιείται το δικαίωμα να αποκτήσει ποτέ δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο ή ομοσπονδία, γιατί γίνεται αποδεκτό ότι θα αντιστρατεύεται ευθέως τις αναγνωρισμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οικεία της όργανα αρμοδιότητες του ΠΙΣ.

Αναγνωρίζοντας επίσης το γεγονός αυτό η Ένωση αποδέχεται ότι οποιοσδήποτε εκπρόσωπος ή αναπληρωτής του προς την UEMS ή προς άλλα ευρωπαϊκά όργανα θα εγκρίνεται ρητώς και εγγράφως από τον ΠΙΣ. Η έγκριση αυτή θα δίδεται πάντοτε και για οποιαδήποτε αλλαγή ή αντικατάσταση εκπροσώπου της Ένωσης προς την UEMS ή τα οικεία ευρωπαϊκά όργανα.

Το παρόν άρθρο θεωρείται θεμελιώδες, το αποδέχονται δε ανεπιφύλακτα όλα τα μέλη της Ένωσης ως προϋπόθεση εγγραφής τους.

Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης είναι:

Α. Η εκπροσώπηση της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως στην UEMS και άλλους αναγνωρισμένους διεθνείς Οργανισμούς.
Β. Η μελέτη των ζητημάτων που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό, καθώς και η εν γένει προσπάθεια προαγωγής των τομέων αυτών.
Γ. Η συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που έχουν παρεμφερείς σκοπούς (οργανώσεις, σύλλογοι, ιδρύματα)¨και ο συντονισμός των προσπαθειών τους, ιδίως δε η συνεργασία με τις αντίστοιχες επαγγελματικές ιατρικές ενώσεις που εκπροσωπούν τη χώρα στην UEMS και άλλες αναγνωρισμένες διεθνείς οργανώσεις, καθώς και η συνεργασία με τις οικείες επιστημονικές ενώσεις.
Δ. Η οργάνωση διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων αποκλειστικά σε θέματα που θα εξυπηρετούν τον επαγγελματικό σκοπό της, η έκδοση περιοδικού ή περιοδικών δημοσιευμάτων με θέματα παρεμφερή του σκοπού, καθώς και η δημιουργία εξειδικευμένης βιβλιοθήκης και ειδικού αρχείου πληροφόρησης.
Ε. Η σύσταση τμημάτων ή παραρτημάτων της Ένωσης σε μεγάλα ή μικρά επαρχιακά κέντρα.
ΣΤ. Κάθε πρόσφορο γενικά μέσο, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης για την πραγμάτωση των σκοπών της Ένωσης.

Μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν γιατροί της οικείας ειδικότητας (γαστρεντερολογίας) ανεγνωρισμένης από την UEMS ή τα οικεία ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα ειδικότητας, τα οποία με την εν γένει επιστημονική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική προσφορά τους έχουν προσφέρει ή επιθυμούν να προσφέρουν στους σκοπούς της Ένωσης. Μέλη της Ένωσης, μπορούν να γίνουν αποκλειστικά γιατροί της οικείας ειδικότητας, πάντοτε υπό τα κριτήρια που θέτει η UEMS και τα οικεία ευρωπαϊκά όργανα.


Για την εγγραφή τακτικού μέλους απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία θα αποδεικνύεται ότι ασκεί την οικεία κατά την κρίση εκάστοτε της Γ.Σ., υπό την τήρηση πάντοτε των οδηγιών και κανονισμών της UEMS και των οικείων οργάνων, ειδικότητα.

Το Δ.Σ. μπορεί με απόλυτη πλειοψηφία να μην αποδεχθεί την εγγραφή του ως μέλους αν εκκρεμεί πειθαρχική διαδικασία από Ιατρικό Σύλλογο ή κατά τη διαδικασία του ΕΣΥ ή έχει καταδικασθεί σε αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού στο δημόσιο ή εν πάσει περιπτώσει η εγγραφή του ως μέλους μπορεί κατά τις περιστάσεις, εξαιτίας ελλείψεως προσηκόντος ήθους, να αποβεί επονείδιστη για την Ένωση.

Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης αναλόγως με τις δυνατότητές τους, να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις αυτού, να καταβάλλουν ανελλιπώς τις συνδρομές τους και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.

Τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσεις τις υποχρεώσεις τους προς την Ένωση παρίστανται με δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών, λαμβάνουν λόγο, υποβάλλουν προτάσεις, ασκούν διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στην διοίκηση.

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει ελεύθερα από την Ένωση, μετά από δήλωσή του που υποβάλλεται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται στην καταβολή της συνδρομής του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η δήλωση περί αποχωρήσεως, άλλως η δήλωσή του θεωρείται ως μη γενομένη και είναι ανενεργός, εκτός αν άλλως αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Πειθαρχικά παραπτώματα ενώπιον της Ένωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με απόφασή του που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, ήτοι επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούται να διαγράψει από την Ένωση κάθε μέλος το οποίο δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του καταστατικού ή προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου ή ενεργεί κατά τρόπο παραβλάπτοντα ηθικώς ή υλικώς τα συμφέροντα της Ένωσης ή διαπράττει ατιμωτικό αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου.

Αν το παράπτωμα του μέλους είναι μικρότερης σημασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, δύναται να επιβάλλει σε αυτό, αναλόγως της βαρύτητας του παραπτώματος, τις ακόλουθες ποινές:


α) γραπτή επίπληξη,

β) αποβολή κατά την κρίση του από έξι μήνες ως δύο χρόνια.

Κατά της απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου για επιβολή ποινής έχει δικαίωμα το μέλος να προσφύγει μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση, η οποία ψηφίζει με απόλυτη πλειοψηφία.

Επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, και κρίση αυτού, διαγράφονται τα μέλη που καθυστερούν τις συνδρομές δύο ή περισσοτέρων ετών, μετά από έγγραφή ειδοποίησή τους.

Το διαγραφέν μέλος το οποίο καταβάλλει τις καθυστερημένες εισφορές εντός εξαμήνου από τη διαγραφή του, επανεγγράφεται αυτοδικαίως στην Ένωση μετά από αίτησή του, εκτός αν άλλως αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταγγελίες πολιτών και γιατρών κατά μελών του Συλλόγου.

Στις καταγγελίες πολιτών και γιατρών κατά γιατρών και άλλων τυχόν μελών του Συλλόγου ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενεργεί αμελλητί και με επιστολή του καλεί τον εγκαλούμενο γιατρό να παράσχει γραπτή απάντηση εντός 5 έως 15 ημερών.

Αποτελεί αυτοτελή πειθαρχική παράβαση η μη έγγραφη απάντηση. Παράλληλα ορίζει μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ως εισηγητή. Ο εισηγητής λαμβάνει καταθέσεις μαρτύρων που υποδεικνύει ο καταγγέλων ή ο εγκαλούμενος γιατρός ή και τρίτους μάρτυρες που κατά την κρίση του συμβάλλουν στη διαλεύκανση της υποθέσεως. Ο εισηγητής, με έγκριση του Δ.Σ. μπορεί να ορίσει άλλο πρόσωπο προς διενέργεια της πειθαρχικής εξέτασης. Αφού ολοκληρωθεί το υλικό συντάσσεται από τον εισηγητή πόρισμα της πειθαρχικής εξέτασης. Το πειθαρχικό συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία αν θα πρέπει ή όχι να παραπέμψει το γιατρό.

Εφόσον προκύψουν από το πόρισμα της εξέτασης αποχρώσες ενδείξεις για το βάσιμο της καταγγελίας, όλο το υλικό της πειθαρχικής εξέτασης καθώς και το πόρισμα στέλνονται στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο για να διενεργήσει περαιτέρω την πειθαρχική δικαιοδοσία που ο νόμος του παρέχει. Παράλληλα, αν το αδίκημα είναι σοβαρό, και το Πειθαρχικό Συμβούλιο πεισθεί για το βάσιμο της καταγγελίας, μπορεί να επιβάλλει στο μέλος του Σωματείου, μέσω του Δ.Σ. τις ποινές της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Πόροι της Ένωσης είναι :


Α) Η εφ’ άπαξ εισφορά για την εγγραφή των μελών, η οποία ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β) Η ετήσια συνδρομή των μελών, η οποία ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γ) Οι δωρεές, οι κληρονομιές, τα κληροδοτήματα, οι επιχορηγήσεις και κάθε άλλη εκούσια προσφορά μελών ή τρίτων.
Δ) Τα έσοδα από την περιουσία και από τις διάφορες εκδηλώσεις, ιδίως επιστημονικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές και κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια της Ένωσης που τείνει στον προσπορισμό εσόδων.
Ε) Οι συγκεντρώσεις ποσών μεταξύ των μελών για συγκεκριμένο σκοπό, που καθορίζεται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΣΤ) Κάθε άλλος νόμιμος πόρος.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου απονέμονται αναλόγως δωρεάς ποσού οι τίτλοι του ευεργέτη, του μεγάλου ευεργέτη, του φίλου, του σπόνσορα κ.ο.κ.

Όργανα της Ένωσης είναι:

α) η Γενική Συνέλευση
β) το Διοικητικό Συμβούλιο
γ) το Πειθαρχικό Συμβούλιο και
δ) η Ελεγκτική Επιτροπή.

Η Γενική Συνέλευση που αποτελείται από όλα τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα.


Η Γενική Συνέλευση ασκεί έλεγχο για την εποπτεία στα άλλα όργανα της Ένωσης.

Αποκλειστική αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση έχει: α) να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, β) να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής και της Ελεγκτικής Επιτροπής, γ) να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, δ) να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού, ε) να αποφασίζει για τη διάλυση της ένωσης και στ) να ελέγχει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικώς μεν μια φορά μέσα στους τρεις τελευταίους μήνες του χρόνου, εκτάκτως δε όταν το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία αναγράφονται τα συζητητέα θέματα. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα το βραδύτερο από την υποβολή της αίτησης.

Κατά την ετήσια τακτική Συνέλευση γίνεται η λογοδοσία, διοικητική και διαχειριστική, του Διοικητικού Συμβουλίου, η εξέταση του απολογισμού του διαρρεύσαντος και του προϋπολογισμού του ερχομένου χρόνου και του προγράμματος μελλοντικής δράσης της Ένωσης, καθώς και η συζήτηση των θεμάτων που περιελήφθησαν στην ημερήσια διάταξη από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά την ίδια τακτική Συνέλευση γίνεται ανά τριετία η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Κάθε μέλος της Ένωσης, το οποίο δικαιούται κατά τις προηγούμενες διατάξεις και επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο, το Πειθαρχικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή, υποβάλλει έγγραφη δήλωση πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ψηφοφορία.

Ο πίνακας των υποψηφίων τοιχοκολλάται στα γραφεία της Ένωσης. Αν δεν υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι για να καλύψουν τις προβλεπόμενες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, ως και αριθμού αναπληρωματικών μελών, σχετικές προτάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή από άλλα τακτικά μέλη απ’ ευθείας στη Συνέλευση.

Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής ενεργείται με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία με φροντίδα της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής που ορίζεται μεταξύ των μελών της ένωσης με απλή υπόδειξη της Γενικής Συνέλευσης.

Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε κοινό ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά, ο δε εκλογέας ψηφίζει μέχρι επτά (7) μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο, πέντε (5) μέλη για το Πειθαρχικό Συμβούλιο και τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή, βάζοντας στα ονόματα αυτών σταυρό προτίμησης.

Εκλέγονται κατά σειρά οι σχετικώς πλειοψηφήσαντες, σε περίπτωση δε ισοψηφίας αποφασίζει ο κλήρος.

Για την εκλογή συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή.

Οι προσκλήσεις για τη Γενική Συνέλευση παραδίδονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στα μέλη δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, τοιχοκολλούνται δε και στον πίνακα ανακοινώσεων της Ένωσης. Οι προσκλήσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, αναγράφουν τον τόπο και χρόνο της συνεδρίασης και την ημερήσια διάταξη αυτής. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δεν δύναται να συζητήσει ή να αποφασίσει για θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη αυτής.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νομίμως για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται το εν τέταρτο (1/4) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Αν δεν γίνει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς άλλη πρόσκληση την αντίστοιχη ημέρα και ώρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε και αν είναι τα παρόντα μέλη.

Είναι εκάστοτε στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τις περιστάσεις, αν μέλος της Ένωσης που κωλύεται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση θα έχει δικαίωμα ή όχι να αντιπροσωπευθεί από άλλο μέλος.

Την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγεται δε και γραμματέας, αποκλειομένων των υποψηφίων για τα όργανα της Ένωσης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση της χειρός.

Για προσωπικά θέματα ή μείζονος σημασίας γίνεται μυστική ψηφοφορία, μόνον αν ζητηθεί τέτοια και ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ρητώς άλλη πλειοψηφία το καταστατικό ή ο νόμος.

Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτείται η παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών και η πλειοψηφία των. Η ίδια απαρτία και πλειοψηφία απαιτείται για να αποφασισθεί η τύχη της περιουσίας της Ένωσης.

Για τη διάλυση της Ένωσης απαιτείται ομοφωνία της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία των 4/5 των ταμειακών εντάξει τακτικών μελών.

Η Ένωση διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία.
Επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι οι επτά που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, οι δε τρεις επόμενοι εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, και παρατείνεται μέχρι την εκλογή της νέας διοίκησης και οπωσδήποτε όχι πάνω από τρίμηνο, εκτός αν για ανυπέρβλητο κώλυμα δεν είναι δυνατή η έγκαιρη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης για τη διενέργεια εκλογών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκαλείται μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα των εκλογών από τον πλειοψηφήσαντα, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τις αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Ταμία.

Τα τυχόν παραιτούμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας. Ως παραίτηση θεωρείται και η αδικαιολόγητη απουσία μέλους από τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς μεν μια φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν υπάρχει ανάγκη ή το ζητήσουν εγγράφως τέσσερα μέλη αυτού, οπότε ο πρόεδρος υποχρεούται να το συγκαλέσει εντός μιας εβδομάδας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντες ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος και άλλα τρία μέλη.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα μέλη που πήραν μέρος σε αυτές. ο Διοικητικοί Συμβούλιο διοικεί η Ένωση και διαχειρίζεται την περιουσία του.

Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην Ένωση, ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση και στο σκοπό του, εκτός από εκείνες για τις οποίες έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση είτε από το νόμο είτε από το Καταστατικό.

Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό συμβούλιο διορίζει και παύει το προσωπικό της Ένωσης, καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητες και αποδοχές του.

Καταρτίζει και εγκρίνει τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της Ένωσης.

Προσδιορίζει γενικά τις δαπάνες. Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό. Αποδέχεται δωρεές, κληρονομιές και κληροδοτήματα. Αποφασίζει για την εγγραφή ή διαγραφή μελών. Επιβάλλει πειθαρχικές ποινές μετά από εισήγηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Αποφασίζει για τον καθορισμό και απονομή τιμητικών διακρίσεων. Καθορίζει τον τρόπο εκπροσώπησης σε διάφορα συνέδρια και τους όρους συνεργασίας με άλλες οργανώσεις. Ορίζει ειδικότερα τα μέλη του τα οποία θα τον εκπροσωπούν στην UEMS και τα οικεία ευρωπαϊκά όργανα και προτείνει προς τον ΠΙΣ για να λάβει την έγκρισή του σύμφωνα με άρθρο 3 παρ. 4 του παρόντος. Προβαίνει στη σύσταση επιτροπών που το υποβοηθούν στο έργο του ή άλλων συλλογικών οργάνων (ομάδων εργασίας κ.λπ) από μέλη αυτού ή μέλη της Ένωσης ή και άλλα τρίτα πρόσωπα καθορίζοντας τη θητεία και τον τρόπο λειτουργίας τους. Με ειδικές αποφάσεις του που λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων αυτού σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε επιτροπές μεταξύ των μελών.

Ο Πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής (έως ότου εγκριθεί η Ένωση από το πρωτοδικείο και δημοσιευθεί) και του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί την ένωση έναντι τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, ενώπιον διοίκησης, των δικαστηρίων και πάσης άλλης αρχής.

Αν δεν εκδοθεί ειδική απόφαση από το Δ.Σ. εκπροσωπεί την Ένωση στην UEMS και τα οικεία ευρωπαϊκά όργανα υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 παρ. 4 του παρόντος.

Παρέχει ειδική και γενική εντολή εκπροσώπησης της Ένωσης και δύναται να τις ανακαλεί.

Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

Προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις, ακόμη και όταν γίνονται αρχαιρεσίες.

Υπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, τα εντάλματα πληρωμών και τις εντολές είσπραξης χρημάτων, και γενικά κάθε εξερχόμενο έγγραφο.

Δικαιούται να παρίσταται σε όλες τις επιτροπές, τμήματα, ομάδες κ.λπ. της Ένωσης.

Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας, αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος. Και σε αυτή την περίπτωση ισχύει η επιφύλαξη του άρθρου 3 παρ. 4 του παρόντος.

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τις υπηρεσίες της Ένωσης.

Φροντίζει για την εφαρμογή του καταστατικού, των εσωτερικών κανονισμών, καθώς και για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εισηγείται τις υποθέσεις της Ένωσης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τη λογοδοσία πάνω στα πεπραγμένα.

Συντάσσει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

Τηρεί την αλληλογραφία, το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και το μητρώο των μελών και επιβλέπει τα λογιστικά βιβλία εσόδων και εξόδων.

Τον Γενικό Γραμματέα αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Ειδικός Γραμματέας σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο ταμίας εκτελεί τον προϋπολογισμό, διαχειριζόμενος το ταμείο της ένωσης και έχοντας την ευθύνη για κάθε οικονομική ανωμαλία.

Εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκδίδοντας τις σχετικές αποδείξεις είσπραξης.

Ενεργεί τις πληρωμές με βάση τα εντάλματα ή εντολές που έχει υπογράφει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για κάθε δαπάνη πέρα από τις τακτικές και συνηθισμένες, για τις οποίες υπάρχει ήδη γενική σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργεί μετά από ειδική απόφαση και εντολή του Διοικητικού συμβουλίου.

Επίσης ο ταμίας φροντίζει για την κατάθεση των χρημάτων της Ένωσης τα οποία δεν είναι απαραίτητα για τις τρέχουσες ανάγκες, οι οποίες καθορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Τα χρήματα μπορεί να αναλαμβάνει ο Πρόεδρος ή ο Ταμίας, αρκούσης της απλής υπογραφής του Προέδρου του Διοικητικού συμβουλίου.

Τηρεί τα λογιστικά βιβλία που έχουν σχέση με το ταμείο, εκδίδει πρόχειρο λογαριασμό εσόδων και εξόδων μια φορά το μήνα και εκτάκτως όταν ζητηθεί τούτο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Καταρτίζει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό του επόμενου και του τρέχοντος έτους, που υποβάλλονται στην ετήσια τακτική συνέλευση.

Επίσης ο ταμίας υποχρεούται να παρουσιάζει στην Ελεγκτική Επιτροπή όλα τα ταμειακά βιβλία και τα δικαιολογητικά της διαχείρισής του οποτεδήποτε του ζητηθούν.

Όταν ο ταμίας απουσιάζει, τον αντικαθιστά ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανατεθούν ορισμένες αρμοδιότητες του ταμία και σε υπηρεσιακό όργανο της Ένωσης.

Την πειθαρχική δικαιοδοσία ασκεί το πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική συνέλευση με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία.

Επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι οι πέντε που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, οι δε τρεις επόμενοι εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας.

Η θητεία των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι την εκλογή της νέας διοίκησης και οπωσδήποτε όχι πάνω από τρίμηνο, εκτός αν για ανυπέρβλητο κώλυμα δεν είναι δυνατή η έγκαιρη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης για τη διενέργεια εκλογών.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο συγκαλείται μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα των εκλογών από τον πλειοψηφήσαντα, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τις αρμοδιότητες των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα.

Τα τυχόν παραιτούμενα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας. Ως παραίτηση θεωρείται και η αδικαιολόγητη απουσία μέλους από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς μεν μια φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν υπάρχει ανάγκη ή το ζητήσουν εγγράφως δύο μέλη αυτού ή το Διοικητικό Συμβούλιο, ή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεούται να το συγκαλέσει εντός μιας εβδομάδας.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και άλλα δύο μέλη.

Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα μέλη που πήραν μέρος σε αυτές.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο ασκεί τις πειθαρχικές αρμοδιότητες που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό με τη διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος.

Προτείνει τις ποινές του άρθρου 8 παρ. 1 προς το Διοικητικό Συμβούλιο και το τελευταίο τις επιβάλλει, αποδεχόμενο την ποινή, μείωση ή και προσαύξησή της, καθώς και εξετάζει τη βασιμότητα καταγγελιών γιατρών ή τρίτων κατά μελών του, συντάσσει πόρισμα, κατά τη διαδικασία που αναφέρεται σε άρθρο 8 παρ. 2 του παρόντος και μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου, παραπέμπει γιατρό μέλος του προς τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.

Ο έλεγχος της διαχείρισης και η εποπτεία των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται σε τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται όταν και όπως το Διοικητικό Συμβούλιο, με τριετή θητεία.

Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας και δύο αναπληρωματικά από τους επιλαχόντες των μελών της, ο οποίος διευθύνει και τις εργασίες της.

Η επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση και τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς τη νομιμότητά τους και συντάσσει σχετική έκθεση, την οποία υποβάλλει στην ετήσια τακτική Γενική συνέλευση.

Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε, και το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αντίστοιχα υποχρέωση να δώσει, οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο ή πληροφορία το οποίο κρίνεται σκόπιμο για την άσκηση του ελεγκτικού της έργου.

Η Ένωση έχει σφραγίδα σχήματος στρογγυλού η οποία εκτός από την επωνυμία της φέρει κυκλικά διατεταγμένα δώδεκα αστέρια και στο κέντρο σχηματική απεικόνιση του πεπτικού συστήματος, καθώς και τις λέξεις ΕΠΕΓΕ και UEMS.

Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα πάντοτε με το πνεύμα του παρόντος καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η ονομασία του παρόντος σωματείου ως επαγγελματικού δεν υπάγει άνευ άλλου την Ένωση στις διατάξεις του ν. 1264/1992, διότι δεν ισχύει η προϋπόθεση του ότι τα μέλη είναι εξαρτημένης εργασίας και έχει πολύ ευρύτερο χαρακτήρα του απλού συνδικαλιστικού σωματείου.

Α) Μέχρι την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να γίνει το βραδύτερο μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία αναγνωρίσεως της Ένωσης, καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί η συγκροτηθείσα από τους ιδρυτές πενταμελής προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή.


Β) Κατά την εκλογή του πρώτου Διοικητικού «Συμβουλίου της Ένωσης μετά τη δικαστική αναγνώρισή του, δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα ιδρυτικά μέλη και όλα εκείνα τα οποία εν τω μεταξύ θα εγγραφούν, μετά από απόφαση της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής.

Γ) Το παρόν καταστατικό το οποίο αποτελείται από είκοσι συνολικώς άρθρα ψηφίστηκε ομόφωνα στις 29/12/95 από τα ιδρυτικά μέλη τα οποία και το υπογράφουν.

Τα ιδρυτικά Μέλη