Προδιαγραφές Ενδοσκοπικού -
Γαστρεντερολογικού Ιατρείου

A1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος, τίτλος ιατρικής ειδικότητας γαστρεντερολογίας. Άδεια λειτουργίας ιατρείου σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα Π.Δ. 84, αρ. φύλλου 70/ 10-4-2001. Συμβόλαιο χρήσης του χώρου.

A2. Φυσικό περιβάλλον-Υποδομές

ΧΩΡΟΙΕΛΑΧΙΣΤΑ
M2
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Χώρος αναμονής82 
Υποδοχή γραμματεία42Μπορεί να είναι ενιαίος χώρος με την αναμονή.
Γραφείο Ιατρού102.80 
Εξεταστήριο42Μπορεί να είναι ενιαίος χώρος με το γραφείο ιατρού ή την αίθουσα ενδοσκοπήσεων.
Αίθουσα ενδοσκοπήσεων102.80Οπτική και ακουστική μόνωση. Σύστημα κλιματισμού-εξαερισμός. Ρυθμιζόμενος φωτισμός. Δυνατότητα ελεύθερης κίνησης από 2 μεγάλες πλευρές της εξεταστικής κλίνης.
Χώρος απολύμανσης ενδοσκοπίων31.20Σε άμεση επικοινωνία με την αίθουσα ενδοσκοπήσεων. Φυσικός ή τεχνητός εξαερισμός. Μπορεί να είναι ενιαίος χώρος.
Χώρος ανάνηψης ασθενών42Χώρος ανάνηψης +2 m2 /επιπλέον ενδοσκοπική αίθουσα. Σε άμεση επικοινωνία με την αίθουσα ενδοσκοπήσεων.
W.C. ασθενών1.501Δυνατότητα διακριτικής πρόσβασης από την αίθουσα ενδοσκοπήσεων.
W.C. κοινού προσωπικού21.20Σε άμεση επικοινωνία με την αίθουσα αναμονής. Μπορεί να είναι κοινό με το WC ασθενών με δυνατότητα ανεξάρτητης πρόσβασης.
Όπου οι χώροι είναι ενιαίοι δεν αθροίζονται τα τετραγωνικά μέτρα.

A3. Τακτικός περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων. Υπεύθυνος είναι ο Διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης του κτιρίου.
A4. Ορισμός Τεχνικού ασφάλειας όταν υπάρχει έστω και ένας εργαζόμενος στο Ιατρείο με βάση τον νόμο 3850/ 2010, ΦΕΚ 84Α, 2-6-2010. Στα Ιδιωτικά Ιατρεία, ως Τεχνικός Ασφαλείας μπορεί να ορισθεί ο Υπεύθυνος Ιατρός μετά από εκπαίδευση από την ΕΠΕΓΕ σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία(ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) (8).
A5. Μέσα πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες) σύμφωνα με το Π.Δ. 71/1988, σε τέτοιες θέσεις ώστε, κανένα σημείο της κάτοψης να μην απέχει περισσότερο από 15 μέτρα από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα.
A6. Ετήσιος έλεγχος των κλιματιστικών μηχανημάτων και των μηχανημάτων εξαερισμού.
A7. Ειδικός χώρος για αποθήκευση εξοπλισμού και φαρμάκων.
A8. Δυνατότητα επείγουσας μεταφοράς κατασταλμένου ή ασταθούς ασθενούς με φορείο ή καρέκλα ΕΚΑΒ.
A9. Kατάλογος ελάχιστου αποθέματος φαρμάκων και αναλώσιμων ( Παράρτημα Ι ). Έλεγχος lot number και ημερομηνιών λήξεως.

B1. Η παρουσία νοσηλευτικού προσωπικού ή άλλου κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού είναι απαραίτητη για την ενδοσκόπηση.
B2. Φέρει ειδική νοσηλευτική στολή.
B3. Χρησιμοποιεί γάντια μιας χρήσεως σε όλες τις περιπτώσεις (φλεβοκέντηση, τοποθέτηση ενδοσκοπίου, ενδοσκόπηση, απολύμανση).
B4. Αναρροφά τα απαραίτητα φάρμακα και αντίδοτα σε σύριγγες, τις σημειώνει, τις τοποθετεί σε ευδιάκριτο σημείο του πάγκου.
B5. Αλλαγή των γαντιών μετά τη σύνδεση του ενδοσκοπίου και της αναρρόφησης στον πύργο ενδοσκόπησης.
B6. Συχνό πλύσιμο χεριών με σαπούνι και αλκοολούχο διάλυμα σύμφωνα με τις οδηγίες του Κέντρου Ελέγχου και πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) (9).
B7. Προετοιμάζει τον ασθενή για την ενδοσκόπηση: εξηγεί τη διαδικασία, τον ενθαρρύνει και τον καθησυχάζει. Τον τοποθετεί στην εξεταστική κλίνη και φροντίζει για την άνεση του.
B8. Όποτε απαιτείται, τοποθετεί φλεβοκαθετήρα, ψεκάζει τον φάρυγγα, τοποθετεί τον ασθενή στη κατάλληλη θέση, τοποθετεί το επιστόμιο σε γαστροσκόπηση.
B9. Βοηθά τον ιατρό κατά την ενδοσκόπηση (διατήρηση θέσης ασθενούς, χορήγηση επιπρόσθετου φαρμάκου, συγκράτηση του επιστόμιου και του ενδοσκοπίου όταν απαιτείται, λήψη βιοψιών).
B10. Επιβλέπει τον ασθενή και τα ζωτικά του σημεία κατά την ενδοσκόπηση και την ανάνηψη.
B11. Απολυμαίνει, συντηρεί και αποθηκεύει τον εξοπλισμό με βάση τις οδηγίες του ιατρού και του κατασκευαστή.
B12. Είναι αποδεδειγμένα εκπαιδευμένο σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.
B13. Είναι εκπαιδευμένο στην οργάνωση των βιοψιών.

Υγεία και ασφάλεια του προσωπικού
B14. Οι κανονισμοί ελέγχου λοιμώξεων, σύμφωνα με το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, πρέπει να είναι καταγεγραμμένοι και κατανοητοί από όλο το προσωπικό.
B15. Πρέπει να γίνεται τακτική παρακολούθηση της συμμόρφωσης του νοσηλευτικού προσωπικού.

Προστασία προσωπικού
B16. Έλεγχος αντισωμάτων και εμβολιασμός για την ηπατίτιδα Β.
B17. Εάν υπάρχει γνωστή λοίμωξη σε άτομο του προσωπικού θα πρέπει να αποφεύγεται να αναλαμβάνει υπευθυνότητες που μπορεί να βοηθήσουν στην μετάδοση της λοίμωξης.
B18. Οδηγία και εκπαίδευση για την χρήση των προστατευτικών μέσων.
B19. Έλεγχος για την προστασία του προσωπικού από τα χημικά μέσα (τοξικές και αλλεργικές αντιδράσεις).
B20. Καθαρισμός και απολύμανση του περιβάλλοντος χώρου.
B21. Μεταφορά των ακάθαρτων οργάνων και υλικών στον χώρο απολύμανσης ενδοσκοπίων με φροντίδα για την αποφυγή διασποράς μολυσματικού υλικού.
B22. Να υπάρχει το ειδικό κυτίο αποκομιδής των αιχμηρών υλικών.
B23. Ειδικά για τα υγρά απολύμανσης (ιδίως αν ο καθαρισμός γίνεται με το χέρι και όχι σε πλυντήριο) πρέπει να χρησιμοποιούνται εκτός από τα γάντια και ειδικά γυαλιά ή/και μάσκες προσώπου για προστασία.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Γ1. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού στον συγκεκριμένο χώρο, η λειτουργική εγκατάσταση και η επαλήθευση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του στις συγκεκριμένες συνθήκες του χώρου καθώς και η συντήρηση είναι ευθύνη της προμηθεύτριας εταιρείας.
Γ2. Όλη η διαδικασία του κύκλου καθαρισμού – απολύμανσης πρέπει να γίνεται με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή των ενδοσκοπίων και των απολυμαντικών. Εφόσον οι χειριστές και/ή τα ενδοσκόπια είναι περισσότερα του ενός θα πρέπει να υπάρχει πλήρης ιχνηλασιμότητα.
Γ3. Καταγραφή της συντήρησης του εξοπλισμού (Φάκελος με αντίγραφα Service Reports από τις εταιρείες υποστήριξης). Έλεγχος των ενδοσκοπίων για διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
Γ4. Ο εξοπλισμός που έχει πλυθεί πρέπει να τοποθετείται χωριστά από τα χρησιμοποιημένα υλικά προκειμένου να αποφεύγεται η επιμόλυνση.
Γ5. Η διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης πρέπει να διενεργείται σε χώρο όπου διαχωρίζονται σαφώς οι καθαρές από τις ακάθαρτες και από τις αποθηκευτικές περιοχές.
Γ6. Ο χώρος καθαρισμού των οργάνων πρέπει να αερίζεται επαρκώς.
Γ7. Πρέπει να χρησιμοποιούνται απολυμαντικές ουσίες και να υπάρχει γραπτό πρωτόκολλο ελέγχου των ημερομηνιών αλλαγής τους με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Γ8. Πρέπει να υπάρχει αρχείο του μικροβιολογικού ελέγχου για τα πλυντήρια ή απολυμαντικές συσκευές σύμφωνα με τις οδηγίες για την εκάστοτε υλικοτεχνική υποδομή και τον αριθμό των διενεργούμενων ενδοσκοπικών πράξεων (κατ’ ελάχιστον δύο έλεγχοι ετησίως).
Γ9. Καταγραφή της μεθόδου της δειγματοληψίας, της μεθόδου καλλιέργειας και του τρόπου ανάλυσης των αποτελεσμάτων του μικροβιολογικού ελέγχου. Σε περίπτωση επιμόλυνσης θα πρέπει να καταγράφονται οι εφαρμοζόμενες διορθωτικές ενέργειες και να γίνεται έλεγχος της αποτελεσματικότητας των ενεργειών αυτών.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
Αφορά τα υλικά πολλαπλών χρήσεων που διαπερνούν τον βλεννογόνο π.χ. λαβίδες βιοψίας, βρόχοι πολυπεκτομής, βελόνες κλπ.

Για τα υλικά αυτά που δεν είναι μίας χρήσης, τον μηχανικό καθαρισμό με απορρυπαντικό ακολουθεί βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή θερμική ή χημική αποστείρωση.

ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
Αφορά στα ενδοσκόπια και τα υλικά που δεν διαπερνούν τον βλεννογόνο.

ΣΤΑΔΙΟ 1: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (ΕΙΤΕ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ)
1.1. Αμέσως μετά την απόσυρση του οργάνου από τον ασθενή το σκουπίζουμε με ύφασμα.
1.2. Ρίχνουμε νερό πιέζοντας το κουμπί αέρα/νερού πριν αποσυνδέσουμε το όργανο από την πηγή και αναρροφούμε νερό και ενζυματικό απορρυπαντικό.
1.3. Ελέγχουμε την εξωτερική επιφάνεια του ενδοσκοπίου για πιθανή βλάβη.
1.4. Προσαρμόζουμε το καπάκι που προστατεύει τις ηλεκτρικές συνδέσεις και μεταφέρουμε το ενδοσκόπιο στον προκαθορισμένο για το πλύσιμο χώρο με φροντίδα για την αποφυγή διασποράς μολυσματικού υλικού.
1.5. Αφαιρούμε όλες τις βαλβίδες και τα καπάκια βιοψίας.
1.6. Leak test. Πριν αρχίσει το πλύσιμο εφαρμόζουμε την δοκιμή διαρροής σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για να ελέγξουμε ότι δεν έχουν υποστεί βλάβη οι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του ενδοσκοπίου (το στάδιο αυτό δεν απαιτείται εάν ακολουθεί πλύσιμο με πλυντήριο στο οποίο είναι ενσωματωμένο).
1.7. Βυθίζουμε ολόκληρο το όργανο σε χλιαρό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό. Πλένουμε το εξωτερικό του οργάνου προσεκτικά με ένα μαλακό πανί.
1.8. Βουρτσίζουμε το περιφερικό άκρο με μια μαλακή οδοντόβουρτσα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην οπή εξόδου του αέρα/νερού.
1.9. Καθαρίζουμε το άνοιγμα του καναλιού βιοψίας και την θύρα αναρρόφησης χρησιμοποιώντας την ειδική βούρτσα που παρέχεται. Περνούμε μια καθαρή βούρτσα καθαρισμού καναλιών (κατάλληλη για το όργανο και το μέγεθος του καναλιού) μέσα από το κανάλι αναρρόφησης μέχρι να αναδυθεί καθαρή, καθαρίζοντας και τη βούρτσα κάθε φορά πριν από κάθε πέρασμα.
1.10. Καθαρίζουμε εξ ίσου σχολαστικά όλα τα εξαρτήματα του οργάνου (βαλβίδες αέρα/νερού και αναρρόφησης) αλλά και τα δοχεία νερού και τις βούρτσες καθαρισμού.
1.11. Εν συνεχεία είτε τοποθετούμε το ενδοσκόπιο στο πλυντήριο για να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός και η απολύμανση είτε συνεχίζουμε με το χέρι.

ΣΤΑΔΙΟ 2Α: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ) ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ (ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ) ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ
2Α.1. Συνδέουμε τους προσαρμογείς καθαρισμού του κατασκευαστή στα κανάλια βιοψίας και αέρα/νερού. Εξασφαλίζουμε την πλήρη βύθιση του οργάνου στο υγρό απορρυπαντικό.
2Α.2. Πλένουμε κάθε κανάλι με υγρό απορρυπαντικό, αφού βεβαιωθούμε ότι βγαίνει από το τελικό άκρο κάθε καναλιού.
2Α.3. Αφήνουμε τις επιφάνειες σε επαφή με το απορρυπαντικό για όσο χρόνο προσδιορίζει ο παρασκευαστής του.
2Α.4. Απομακρύνουμε το υγρό απορρυπαντικό από τα κανάλια.
2Α.5. Πλένουμε κάθε κανάλι με καθαρό νερό για να ξεπλύνουμε το απορρυπαντικό.
2Α.6. Ξεπλένουμε το εξωτερικό του ενδοσκοπίου
2Α.7. Επιβεβαιώνουμε ότι όλος ο αέρας έχει βγει από τα κανάλια.
2Α.8. Βυθίζουμε το όργανο και τα εξαρτήματα (όπως τις βαλβίδες) στο επιλεγμένο απολυμαντικό για τον ενδεικνυόμενο χρόνο.

ΣΤΑΔΙΟ 2Β: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
2Β.1. Πρέπει να είναι σύμφωνος με τις γραπτές οδηγίες του κατασκευαστή.
2Β.2. Πρέπει να γίνεται αυτό-απολύμανση.
2Β.3. Πρέπει να γίνονται μικροβιολογικοί έλεγχοι σε τακτά και καταγεγραμμένα χρονικά διαστήματα, όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή.

ΣΤΑΔΙΟ 3: ΞΕΠΛΥΜΑ, ΣΤΕΓΝΩΜΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
3.1. Μετά την απολύμανση πρέπει να γίνει καλό ξέπλυμα των ενδοσκοπίων εσωτερικά και εξωτερικά καθώς και στέγνωμα με χρήση αέρα υπό πίεση. Για τα πλυντήρια, αυτή η διαδικασία είναι ενσωματωμένη στη λειτουργία τους. Πρέπει να γίνεται και μετά το πλύσιμο στο χέρι.
3.2. Εν συνεχεία τα όργανα τοποθετούνται κρεμασμένα κατακόρυφα.
3.3. Το μέγιστο χρονικό διάστημα που ένα όργανο παραμένει κατάλληλο για χρήση μετά την απολύμανση προτείνεται να είναι 7 ημέρες (4). Ειδάλλως πρέπει να απολυμαίνεται ξανά πριν τη χρήση.

ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ (ΑΠΛΟ ΣΠΟΓΓΙΣΜΑ)
Αφορά στον εξοπλισμό που έρχεται σε επαφή με άθικτο δέρμα όπως ο πύργος των ενδοσκοπίων και οι συνδέσεις. Επίσης αφορά στο δάπεδο της ενδοσκοπικής αίθουσας. Ειδικά για την εξεταστική κλίνη συνιστάται καθαρισμός με αλκοολούχο διάλυμα μετά από κάθε εξέταση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ

Δ1. Καταστολή κατά την ενδοσκόπηση μπορεί να χορηγηθεί είτε σε χώρο που έχει νόμιμη άδεια Γαστρεντερολογικού ιατρείου, είτε σε Ιδιωτικό Θεραπευτήριο ή Δημόσιο Νοσοκομείο.
Δ2. Ο ενδοσκόπος και ο/η νοσηλευτής/τρια του ενδοσκοπικού που είναι υπεύθυνος/η για την παρακολούθηση του ασθενούς κατά τη χορήγηση καταστολής και αναλγησίας πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό εκπαίδευσης της βασικής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης των ζωτικών λειτουργιών. Ο ενδοσκόπος πρέπει να διαθέτει επιπλέον πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην εξειδικευμένη αναζωογόνηση (ILS ή ALS ή πιστοποιητικό ΕΠΕΓΕ). Η εκπαίδευσή τους πρέπει να ανανεώνεται ανά 5 ετία.
Δ3. Η γενική κατάσταση του ασθενούς εκτιμάται με βάση την κλίμακα ASA. Ασθενείς βαθμού ASA IV δύνανται να ενδοσκοπούνται σε Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιδιωτικό Θεραπευτήριο όπου υπάρχει η δυνατότητα παρουσίας αναισθησιολόγου, ηλεκτροκαρδιογραφικής παρακολούθησης και απινίδωσης εφόσον παραστεί ανάγκη.
Δ4. Τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα και διατήρησή του μέχρι την ανάνηψη.
Δ5. Με την έναρξη της χορήγησης καταστολής ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται διαρκώς από ιατρό ή νοσηλευτικό προσωπικό (υπό τις ανωτέρω αναφερθείσες προϋποθέσεις) που θα βρίσκεται κοντά στον ασθενή συνεχώς.
Δ6. Πριν και κατά τη διάρκεια της εξέτασης πρέπει να ελέγχονται η αρτηριακή πίεση, οι σφύξεις και ο κορεσμός αιμοσφαιρίνης. Η παρακολούθηση κορεσμού και σφύξεων συνεχίζεται όσο ο ασθενής παραμένει κατακλιμένος. Χορήγηση οξυγόνου στη διάρκεια της ενδοσκόπησης.
Δ7. Οι ασθενείς που έλαβαν καταστολή πρέπει να ενημερώνονται ότι δεν μπορούν να οδηγήσουν τουλάχιστο κατά τη διάρκεια των επόμενων 6 ωρών.
Δ8. Αναγκαίος εξοπλισμός άμεσης ανάγκης:

 • Εξοπλισμός φλεβοκέντησης: γάντια, ελαστική περιχειρίδα, βαμβάκι, οινόπνευμα, φλεβοκαθετήρες, σύριγγες, υγρά ενδοφλεβίως χορηγούμενα, λευκοπλάστης.
 • Στηθοσκόπιο
 • Ηλεκτρονικά όργανα παρακολούθησης (κορεσμός, σφίξεις, ΑΠ) με ηχητικό συναγερμό κατώτερων ορίων. Πιεσόμετρο
 • Παροχή Ο2
 • Αναρρόφηση με τους αντίστοιχους καθετήρες
 • Εξοπλισμός βατότητας αεραγωγών: προσωπίδες, στοματοφαρυγγικοί αγωγοί, συσκευή Ambu, λαρυγγική μάσκα, λιπαντική ουσία
 • Φάρμακα: τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην καταστολή, οι ανταγωνιστές τους και τα φάρμακα επείγουσας ανάγκης (αδρεναλίνη, ατροπίνη, κορτιζόνη, γλυκόζη, νιτρογλυκερίνη) πρέπει να είναι αποθηκευμένα σε κατάλληλο και ασφαλή χώρο. Η ημερομηνία λήξης πρέπει να ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η ικανοποίηση των ασθενών καταγράφεται σε απλό έντυπο παραπόνων και σχολίων σε ειδικό κυτίο σε εμφανές σημείο.

Ζ1. Πρέπει να τηρείται αρχείο ασθενών ηλεκτρονικό ή χειρόγραφο με εύκολη πρόσβαση στο φάκελο του ασθενούς με το ονοματεπώνυμό του.
Ζ2. Στο αρχείο αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται εκτός από τα δημογραφικά στοιχεία του ασθενούς επισκέψεις, συμπτώματα, διαγνώσεις, θεραπείες, εργαστηριακές εξετάσεις, ενδοσκοπήσεις.
Ζ3. Πρέπει να τηρούνται αντίγραφα αρχείου (back up στο τέλος κάθε εργάσιμης μέρας).
Ζ4. Το αρχείο τηρείται τουλάχιστον για δέκα χρόνια από την τελευταία επίσκεψη του ασθενούς στα ιατρεία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Ζ5. Απαιτείται πλήρης αποτύπωση της λειτουργίας του ιατρείου με καταγραφή του αριθμού και του είδους των διενεργούμενων ιατρικών πράξεων. Καταγραφή όλων των επιπλοκών και των παραπόνων και η διερεύνηση τους.
Ζ6. Απαιτείται συναίνεση για ενδοσκοπικές πράξεις (διαγνωστικές και επεμβατικές). Eνημέρωση για τις επιπλοκές.
Ζ7. Η ενδοσκοπική έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει τα δημογραφικά στοιχεία του ασθενούς, την ένδειξη της εξέτασης, ειδικούς ιατρικούς κινδύνους και προφυλάξεις, την καταστολή/αναλγησία, τα ευρήματα, λήψη βιοψιών, τα συμπεράσματα, και κάθε απρόβλεπτο γεγονός (επιπλοκή). Τεκμηρίωση φωτογραφική ή ηλεκτρονική.
Ζ8. Η ενδοσκοπική έκθεση πρέπει να παραδίδεται στον ασθενή και να έχει πάντα σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού.

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η1. Η ενδοσκοπική μονάδα πρέπει να εντάσσεται σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα.
Η2. Απαιτείται τήρηση μητρώου ενδοσκοπικών πράξεων και νοσηλευτικής λογοδοσίας.
Η3. Πληρούνται οι προϋποθέσεις του ενδοσκοπικού ιατρείου. Στις ενδοσκοπικές μονάδες νοσοκομείου όπου εκτελούνται επεμβατικές ενδοσκοπικές πράξεις, όπως οι ακόλουθες:

 • ERCP
 • Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης
 • Αφαίρεση μεγάλου ή επικίνδυνου ξένου σώματος
 • Αιμόσταση μείζονος αιμορραγίας
 • Γαστροστομία πρέπει να πληρούνται επιπλέον προϋποθέσεις.

Η4. Οι προϋποθέσεις για επεμβατική ενδοσκόπηση χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:
Η5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. Γενικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται για επεμβατικές ενδοσκοπήσεις όλων των τύπων.
Η5. Α1 Επαρκής χώρος: αίθουσα εμβαδού >12 τ.μ.
Η5. Α2 Χώρος αποθήκευσης ειδικών υλικών, ευκρινώς σεσημασμένος, με τα ακόλουθα υλικά:

Για αφαίρεση μεγάλου ή επικίνδυνου ξένου σώματος:

 • Λαβίδα rat tooth (1)
 • Λαβίδα alligator (1)
 • Roth net (1)
 • Καθετήρας καλάθι (Basket)
 • Βρόχος

Για αιμόσταση μείζονος αιμορραγίας:

 • Βελόνες έγχυσης (injection needles) (1)
 • Ενδοσκοπικά αιμοστατικά κλιπ (3)
 • Σετ απολίνωσης κιρσών (1)
 • Αμπούλες αδρεναλίνης 1:1000
 • Σκληρυντικές ουσίες

Η5. Α3 Χώρος αποθήκευσης υλικών για αποστείρωση του ασθενούς, ευκρινώς σεσημασμένος, με τα ακόλουθα υλικά:

 • Φιάλες αντισηπτικού υγρού τύπου Betadine
 • Αποστειρωμένες γάζες
 • Αποστειρωμένες βελόνες
 • Αποστειρωμένα γάντια

Η5. Α4 Μονάδα διαθερμίας ή/και APC, με σημειωμένη την ημερομηνία του πιο πρόσφατου ελέγχου από την Τεχνική Υπηρεσία, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 12 μήνες.
Η5. Α5 Εύκολη πρόσβαση σε αναισθησιολόγο μέσα στο ίδιο νοσηλευτικό ίδρυμα, με αναρτημένο το τηλεφωνικό νούμερο σε εμφανές σημείο μέσα στην αίθουσα.
Η5. Α6 Αναρτημένο το νούμερο για Κωδικό Μπλέ σε εμφανές σημείο μέσα στην αίθουσα.
Η5. Α7 Εξασφάλιση της συνέχισης της παροχής ρεύματος κατά τις διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος για εύλογο χρονικό διάστημα μέσω σταθεροποιητών τάσεως (UPS).
Η5. Β0 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ERCP, τοποθέτηση ενδοπρόθεσης) (7).
Η5. Β1 Ο χώρος που εκτελούνται αυτές οι πράξεις μπορεί να είναι απομακρυσμένος από τις υπόλοιπες ενδοσκοπικές αίθουσες.

 • Αίθουσα εμβαδού >15 τ.μ.
 • Αίθουσα που πληροί τις προϋποθέσεις ακτινοπροστασίας (θωράκιση με μόλυβδο, κλπ.)
 • Ακτινοσκοπικό μηχάνημα (μόνιμο ή με βραχίονα τύπου C-arm). Ποιοτικός έλεγχος του μηχανήματος από υπεύθυνο ακτινοφυσικό
 • Ακτινοπροστατευτικές ποδιές
 • Πλάγιο δωδεκαδακτυλοσκόπιο (1). Ειδικά για τα 12δακτυλοσκόπια, το μέγιστο χρονικό διάστημα που ένα όργανο παραμένει κατάλληλο για χρήση μετά την απολύμανση είναι 24 ώρες, λόγω του υψηλού κινδύνου μετάδοσης λοιμώξεων.

Η5. Β2 Χώρος αποθήκευσης ειδικών υλικών, ευκρινώς σεσημασμένος, με τα ακόλουθα υλικά:

 • Απλοί καθετήρες (2)
 • Σφιγκτηροτόμοι (2)
 • Needle knife (2)
 • Μπαλόνια αφαίρεσης χολολίθων (2)
 • Baskets αφαίρεσης χολολίθων (1)
 • Πλαστικές ενδοπροθέσεις χοληφόρων (2 από 2 διαφορετικά μεγέθη) με τα αντίστοιχα σετ τοποθέτησης
 1. ESGE-ESGENA-ESA guidelines http://www.esge.com/esge-guidelines.html
 2. Ενημερωτικά φυλλάδια http://www.epege.gr/editions/
 3. British Society of Gastroenterology (BSG): Clinical gastroenterology: BSG www.bsg.org.uk
 4. Gastrointestinal Endoscopy volume 73. No 6, 2011, pages 1075-1084. Multi society guideline on reprocessing flexible gastrointestinal endoscopes : 2011
 5. ΚΥΑ ΔΥ8/1348/2004, ΦΕΚ 32Β, σχετικά με την εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
 6. ΚΥΑ Η.Π. 37591/2031/03 (ΦΕΚ 1419 Β) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες».
 7. Εγκύκλιος της Ε.Ε.Α.Ε. για τα πρωτόκολλα ελέγχου ακτινολογικών εργαστηρίων (σε εφαρμογή της § 1.1.4.7.1 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας) http://www.eeae.gr
 8. Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) http://www.elinyae.gr/el/index.jsp
 9. Κέντρο Ελέγχου και πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) http://www.keelpno.gr/
Α. ΒΑΣΙΚΟΣΒ. ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΠιεσόμετροΠαλμικό οξύμετρο
ΣτηθοσκόπιοΣυσκευή Ambu
Ρολά κλίνηςΦιάλες οξυγόνου
Γάντια διαφανήΓυαλάκια οξυγόνου
Γάντια λατεξΠροέκταση οξυγόνου
ΦλεβοκαθετήρεςΥποσέντονα
Ελαστική περιχειρίδαΦιαλίδια λήψης βιοψιών
ΟινόπνευμαΦορμόλη
ΓάζεςΝεφροειδή
ΒαμβάκιΜάσκα οξυγόνου
Συσκευές έγχυσης ορούΣτοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί
Σύριγγες 2,5cc 5cc 10cc 20cc 60ccΛαρυγγικές μάσκες
ΧαρτοβάμβακαςΣωλήνες αναρρόφησης
Αυτοκόλλητο επίθεμα (λευκοπλάστ)Συνδετικά αναρρόφησης
2 amp ΑδρεναλίνηΓάζες
2 amp Κορτικοστεροειδή ενδοφλέβια (solucortef 250mg)Xylocaine spray
2 Amp Γλυκοζέ 35%2amp Ατροπίνη
3x500ml 0,9% NaClΝιτρώδη υπογλώσσια
3x500ml 5% DW(monosordil 20mg ή pensordil 10mg)
Xylocaine gelEffortil 5 mg
KY gelAdalat 5mg